???§??: ????: ?é?¤??:    ×??á | ?ü???????
||

大有彩票

2015-09-22    ????:????    ?? ??     

57.But don't expect me to stick to the job just because it pays a few more bucks.

???ù????????????
?????è??×???stick to??bucks????????stick to????“?á??(???ò???????????¨??????????????)”??stick×÷????????±?????“???ù?????ù”????:
Please Brick a stamp on the letter.
?????????ù???????±??

stick×÷????????????“?÷×?”????:walking stick(????)??buck????“??????”????


???ú?í??????dollar???×???????????????ú???????????¤??????????:
Uncle Sam???ú????
Tom boy????×?
before one can say Jack Robinson???±???????±?ì
That's the best thing since sliced bread.???????·????×????????é??

???????ù???????é????
??stick to?????à?ü????????insist on,????“?á??(???????÷????)”??

????????±?????insist on?ó????????????,??stick to??????????:
He insisted on going there by bus.
???á??×???????????
You should stick to your principles.
???????á??×????????ò??



??????
(94)
95.9%
??????
(4)
4.1%
???ú?????? ???ú??????
[????±à????Tina]
------·?????----------------------------
·?±í???? ?é???ù??????
??×???×?????????????·¨????????·??????é??±?????·???????????
????:
±í?é:
???§??: ????: ?é?¤??:
  • ????????
  • ×???????
  • ??×ù????
???????????ú????
?????ú?????÷????m.putclub.com???????????ú?????§?°
?é???ü?à???ú?§?°APP>>