???§??: ????: ?é?¤??:    ×??á | ?ü???????
||

永恒彩票

2019-03-12    ????:???????ò    ?? ??     

???? “grow apart” ???? “???????????é????±??????????????è??”???ü?à?????????×????°????????????§?????????????¤?ò?°?????????ú?ú???????????????¨??????·??ú?ù???ò???é???????????ì?????????è????

 

??????

 

After secondary school, my friends and I grew apart. I started work and they went to university, so we had less in common than we used to.

????±??????ó???????ó?????????è?????????????¤×÷???????????ó?§???ù??????????±????°??????

 

After ten years of marriage, they split up – they had been growing apart for years.

?á?é???ê?ó??????·????????????à?ê?????é?????è????

 

Despite being deeply in love when they first met, Lucy and Matthew had started to grow apart – they had very different interests and spent time with different people.

?????????????????±?ò°??????????á???????÷???í???????????????????è???????????????¤·????????????????????????????ù????????
(0)
0%
??????
(0)
0%
???ú?????? ???ú??????
[????±à????carol]
------·?????----------------------------
  1. ????±ê??:
·?±í???? ?é???ù??????
??×???×?????????????·¨????????·??????é??±?????·???????????
????:
±í?é:
???§??: ????: ?é?¤??:
  • ????????
  • ×???????
  • ??×ù????
???????????ú????
?????ú?????÷????m.putclub.com???????????ú?????§?°
?é???ü?à???ú?§?°APP>>